KonsesjonslovenKonsesjonsloven (Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom) omhandler bruk, vern og fordeling av arealressursene. Det innebærer at landbruks-eiendommer under 100 dekar kan omsettes konsesjonsfritt dersom eiendommen ikke har mer enn 25 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord.

Det kan og innføres konsesjonsgrense 0 i den enkelte kommune, dvs. at konsesjonsfriheten blir satt ut av kraft for helårsboliger.

Per 1. juli 2009 er det innført slike regler i 65 kommuner.

Kun noen få av disse er vekstkommuner slik som Nøtterøy kommune.

 
 

Befolkningsoverskuddet i perioden 2000 – 2010 er på ca. 45 personer. 17 barnefamilier har flyttet hit siden boplikten ble innført, familie nr. 18 har kjøpte tomt i vinter. Husene som selges, selges til fastboende. Det er bygd 13 hus her siden boplikten ble innført, og fem til er under bygging.

 

Fungerer boplikten?